Stadgar för Åtvidabergs Båtklubb med hemort i Åtvidaberg, antagna vid årsmötet 2024

1.     ÄNDAMÅL
Klubbens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.
2.     MEDLEMSKAP
2.1.   Klubben är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i        medlemsförteckningen.
2.2.   Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen.
2.3.   Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
2.4.   Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.
2.5.   Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet eller Riksidrottsförbundet om klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet.
3.     ÅRSMÖTE
3.1.   Årsmöte hålls årligen senast under mars.
3.2.   Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen tre veckor före mötet.
3.3.   Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.
3.4.   Årsmötets dagordning ska uppta:
- fråga om mötets utlysande
 - val av ordförande och sekreterare för mötet
 - val av två justerare tillika rösträknare
 - redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av styrelsens resultat och balansräkning
 - revisionsberättelse
 - ansvarsfrihet
 - fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter
 - motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor
 - val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter för två år
 - val av ersättare i styrelsen för ett år
 - val av två revisorer för ett år
 - val av en ersättare för revisor för ett år
 - val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande för ett år
 - val av redaktionskommitté, tre ledamöter varav en sammankallande, kommitténs ledamöter väljs för två år så att sammankallande och en ledamot väljs jämna år och en ledamot udda år
 - val av klubbmästare för ett år.
3.5.   Extra årsmöte hålls när styrelsen, eller revisor, finner så påkallat, eller om en tiondel av klubbens medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra årsmöte utsänds skriftligen senast tre veckor före mötet med motivering för det extra årsmötets utlysande.
4.     RÖSTRÄTT, BESLUT OCH VAL
4.1.   Varje huvudmedlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Dvs familjemedlem har inte rösträtt.
4.2.   Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
4.3.   Valbara till styrelsen är huvudmedlem
4.4.   Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
4.5.   Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
4.6.   Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
4.7.   Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
4.8.   Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning
5.     STYRELSE
5.1.   Styrelsen ska bestå av ordförande, minst fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet. I övrigt organiserar styrelsen sig själv.
5.2.   Styrelsens ledamöter väljs för två år så att ordföranden och minst två ledamöter väljs jämna år och minst två ledamöter väljs udda år.
5.3.   Styrelsen utser ansvariga för olika verksamheter, till exempel: Försäkring, Hamn, Miljö, Sjösäkerhet, Tävling, Ungdom, Utbildning, Säkerhetsbesiktning.
6.     MEDLEMSAVGIFTER
Medlems-, inträdes- och övriga avgifter ska fastställas av årsmötet och ska vara betalda senast två månader efter avisering. Se õ 2.4.
7.     FIRMATECKNING, RÄKENSKAPSÅR
7.1.   Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.
7.2.   Kassören tecknar klubbens firma för kassatransaktioner.
7.3.   Klubbens räkenskapsår är kalenderår.
8.     STADGEÄNDRINGAR
För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet ska anges att förslag till stadgeändring föreligger.
9.     KLUBBENS UPPLÖSNING
9.1.   För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmötet.
9.2.   I beslut om upplösning ska anges hur klubbens tillgångar ska användas.
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet år 2024.